Cezary Szyjko: Nowy paradygmat polityki audiowizualnej UE w świetle kształtowania społeczeństwa medialnego kontaktu

Europejski sektor kultury, na który składają się tak różnorodne branże, jak kino i sztuki audiowizualne, wydawnictwa, muzyka czy rzemiosło, jest również ważnym źródłem dochodu i miejsc pracy - zatrudnienie w nim znajduje około siedmiu milionów osób. UE realizuje programy wspierające niektóre branże tego sektora, zachęcając je do korzystania z możliwości, jakie daje im jednolity rynek oraz technologie cyfrowe. Podejmuje też działania mające na celu stworzenie dynamicznego środowiska, w którym branże te mogłyby funkcjonować, poprzez ograniczenie formalności administracyjnych, ułatwienie dostępu do źródeł finansowania, udzielanie pomocy przy projektach badawczych oraz propagowanie współpracy z parterami z Unii oraz spoza niej. Unia Europejska włącza kwestie kultury do wielu innych obszarów działalności, takich jak edukacja (w tym nauczanie języków obcych), badania naukowe, wspieranie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwój społeczny i regionalny.