Składanie tekstów do publikacji

  • Zamieszczamy materiały uprzednio niepublikowane. Teksty złożone w redakcji MKS nie mogą być przekazane innym redakcjom celem opublikowania.
  • Teksty w formie elektronicznej należy przesyłać drogą mailową na adres mks_redakcja@ahe.lodz.pl
  • Wraz z tekstem artykułu prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko autora, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja (katedra, instytut, uczelnia), adres do korespondencji, telefon, adres e-mail.
  • Przyjęcie tekstu do publikacji wymaga przeniesienia przez autora na Wydawcę praw do eksploatacji artykułu (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi pod adresem: www.wydawnictwo.ahe.lodz.pl, w zakładce: „Informacje dla autorów”).
  • Nadsyłane artykuły oceniane są przez recenzentów spoza redakcji.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do publikacji. Tekstów niezamówionych redakcja nie odsyła.