Anna Antczak: Współpraca oficerów prasowych z dziennikarzami podczas operacji poza granicami kraju

W XXI wieku rola mediów i ich wpływ na świadomość społeczną w większości aspektów życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego i społecznego stopniowo wzrasta. W artykule omówiono rolą współpracy między oficerami prasowymi i dziennikarzami podczas operacji wsparcia pokoju. Służby prasowe działające podczas misji nie są elementem nowym, ale ze względu na zmieniającą się rzeczywistość i rosnącą rolę mediów w życiu społecznym, ich zadania stale się zmieniają, aby dostosować się do nowych warunków. Obszar informowania społecznego jest integralną częścią wszystkich działań prowadzonych podczas współczesnych konfliktów. Artykuł stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na szereg pytań, takich jak: jaka jest ocena działań służb prasowych podczas misji, jakie panują relacje między dziennikarzami i oficerami prasowymi, co należałoby usprawnić? Badania przeprowadzone wśród polskich rzeczników oraz oficerów prasowych, jak i dziennikarzy biorących udział w operacjach wspierania pokoju pozwalają wyciągnąć wiele interesujących wniosków dotyczących zadań i roli, jaką odgrywają w czasie misji, a także poziomu ich przygotowania i stosunków z innymi 'komórkami' kontyngentu wojskowego.