Zasady recenzowania tekstów

Artykuły gromadzone do numeru wydawanych od 2012 roku podlegają następującym zasadom recenzyjnym:

  • Do oceny powołanych zostaje dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
  • Teksty powstałe w języku obcym recenzowane są przez jednego recenzenta zagranicznego, którego narodowość jest inna niż autora tekstu.
  • Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. podwójnie ślepa recenzja).
  • Recenzje mają charakter pisemny i będą kończyły się jednoznaczną opinią, czy można dopuścić artykuł do druku.
  • Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji wraz z arkuszem recenzenckim są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej.
  • Nazwiska recenzentów nie są ujawniane; raz do roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości nazwiska recenzentów współpracujących.
  • Wzór arkusza recenzenckiego

Recenzenci czasopisma w latach 2006-2017

Prof. dr hab. Zbigniew Bokszański (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Kazimierz Kowalewicz (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Maciej Mrozowski (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. nadzw. dr hab. Oleh Beley (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Aneta Majkowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Dr hab. Leszek Pułka (Uniwersytet Warszawski)