NUMER 9-10

Media – Kultura – Społeczeństwo nr 9-10 (2014-2015)

https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10

 

SPIS TREŚCI

Wokół newsa

AGNIESZKA STĘPIŃSKA 
„Geografia newsów” i kryteria selekcji informacji zagranicznych
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_7-18

MAREK PALCZEWSKI 
Umberto Eco o mediach – w esejach, rozprawach i w powieści
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_19-29

Media a polityka

WOJCIECH ADAMCZYK
Skuteczna antypromocja? Śledztwa dziennikarskie i materiały interwencyjne a wizerunek władz lokalnych
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_31-49

HANNA KARP
Dziennikarz w systemie mediów totalitarnych Polski Ludowej
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_51-60

Varia

ZBIGNIEW CHMIELEWSKI, PAWEŁ KUCA
Ograniczenia i bariery w komunikowaniu kapłanów z wiernymi - studium przypadku diecezji rzeszowskiej
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_61-69

IZA ŁAPIŃSKA
Obraz – barwa filmu
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_71-78

Eseje

TAMARA SASS
Estetyczne i etyczne konsekwencje kultury konwergencji
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_79-85

Recenzje

ANNA GOC, Alicja Jaskiernia
“Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej”, Warszawa 2016

 

TABLE OF CONTENTS

Around news

AGNIESZKA STĘPIŃSKA  
‘Geography of news’ and foreign news selection criteria
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_7-18

MAREK PALCZEWSKI  
Umberto Eco and his analysis of media in essays and novels
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_19-29

Media and politics

WOJCIECH ADAMCZYK  
Effective anti-promotion? Journalistic investigations, journalistic intervention publications, and the image of local authorities
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_31-49

HANNA KARP  
Journalists in the totalitarian mass media system of the Polish People's Republic
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_51-60

Varia

ZBIGNIEW CHMIELEWSKI, PAWEŁ KUCA  
Limitations and barriers to communication between priests and parishioners – a case study of the Diocese of Rzeszów
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_61-69

IZABELA ŁAPIŃSKA  
Image – the colour of film
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_71-78

Essays

TAMARA SASS  
The aesthetic and ethical consequences of convergence culture
https://doi.org/10.25312/2451-2737.9-10/2015_79-85

Reviews

ANNA GOC, Alicja Jaskiernia
“Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej”, Warszawa 2016