Numer 13

Media – Kultura – Społeczeństwo nr 13/2018
https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018

 

SPIS TREŚCI
 

MEDIA

Eliza Szymanowska

Reportaż jako gatunek niedefiniowalny       

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_7-21

Anna Zalewska

Reklama z gwiazdą kultury popularnej jako współczesna forma mitu-wzorca      

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_23-36

Katarzyna Szymańska

Magia i czarownice we współczesnym świecie: przekrój zjawiska w prasie na wybranych czasopismach i magazynach   

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_37-49

Weronika Urban

Współczesny człowiek w polu relacji nowych mediów i współczesnej estetyki    

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_51-62

 

KULTURA

Agnieszka Korycka

Rekonstrukcja obrazu męskości w kinie postmodernistycznym      

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_63-76

Marta Kasprzak

Unieśmiertelnieni w kadrze. Fotograficzna działalność Portrecisty i Fotoamatora
w czasie II wojny światowej

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_77-84

Katarzyna Najmrocka

Saudade Goa. Kuchnia goańska jako sentymentalna fuzja kultur i zmysłów        

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_85-96

 

SPOŁECZEŃSTWO

Inga B. Kuźma

Badania „problematyczne” - na pograniczu antropologii religijności

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_97-110

Bartosz Arkuszewski

Relikwia jako przedmiot osobliwy. Przyczynek do rozważań nad cielesnym aspektem religii

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_111-123

Dorota Gonigroszek

„Rak nie jest chorobą” – opiniotwórcza siła publikacji       

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_125-132

Jarosław Eichstaedt

Religijność ludowa. Podstawowe kierunki badań w paradygmacie semiotyczno-strukturalnym

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_133-148

 

TABLE OF CONTENTS

 

MEDIA

Eliza Szymanowska

Reportage as an undefinable genre

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_7-21

Anna Zalewska

Advertisement with a pop-culture star as a contemporary form of myth-pattern

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_23-36

Katarzyna Szymańska

Magic and witches in the modern world: A cross-section of the phenomenon in the press (based on selected magazines)

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_37-49

Weronika Urban

The modern individual  in the field of relations between new media and contemporary aesthetics

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_51-62

 

CULTURE

Agnieszka Korycka

Reconstruction of the image of masculinity in postmodern cinema. (Masculinity in contemporary Western culture)

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_63-76

Marta Kasprzak

Immortalised in a film frame. The photographic activity of The Portraitist and the Photographer during the Second World War

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_77-84            ...

Katarzyna Najmrocka

Saudade Goa. Goan cuisine as a sentimental fusion of cultures and senses

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_85-96

 

SOCIETY

Inga B. Kuźma

“Problematic” research – on the borders of the anthropology of religiosity

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_97-110

Bartosz Arkuszewski

The relic as a singular subject. A contribution to considerations on the bodily aspect of religion

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_111-123

Dorota Gonigroszek

Cancer is not a disease - It’s a survival mechanism: the opinion-forming power of publications

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_125-132

Jarosław Eichstaedt

Culture and religion. Basic directions of religious studies in the semiotic-structural paradigm

https://doi.org/10.25312/2451-2737.13-2018_133-148